کانال‌ها و گروه‌های آموزشی در پیام‌رسان‌های داخلی

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 - 21:47 

ردیف

درس

استاد

پیام‌رسان

لینک ورود

۱

الکترونیک 1 (فیزیک)

خانم فاطمه ترکمانی

ایتا

لینک ورود به کانال

۲

مبانی جامعه شناسی (آمار)

دکتر امین محمدی

ایتا

لینک ورود به کانال

۳

ژنتیک پایه

دکتر علیرضا خان احمدی

ایتا

لینک ورود به کانال

۴

زیست شناسی تکوینی (ارشد سیستماتیک)

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۵

زیست شناسی تکوینی (ارشد سیستماتیک) - گروه پرسش و پاسخ

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۶

سیتوژنتیک (ارشد سیستماتیک)

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۷

سیتوژنتیک (ارشد سیستماتیک) - گروه پرسش و پاسخ

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۸

گیاهان آبزی

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۹

گیاهان آبزی - گروه پرسش و پاسخ

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۱۰

تکامل موجودات زنده

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۱۱

تکامل موجودات زنده - گروه پرسش و پاسخ

دکتر الهام امینی

آیگپ

لینک ورود به کانال

۱۲

فیزیک پایه ۳

دکتر آسیه پدری

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۳

ریاضی فیزیک ۲

دکتر آسیه پدری

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۴

ریاضیات عمومی ۲ (فیزیک)

دکتر راضیه فرخزاد رستمی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۵

ریاضیات عمومی ۳

دکتر راضیه فرخزاد رستمی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۶

ریاضیات مهندسی (کامپیوتر)

دکتر راضیه فرخزاد رستمی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۷

معادلات دیفرانسیل (فیزیک)

دکتر سعید شکوه

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۸

آمار ریاضی ۱

دکتر مجتبی کاشانی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۱۹

نمونه‌گیری ۲

دکتر مجتبی کاشانی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۰

ریاضی ۲ (مهندسی برق)

دکتر محسن فرمانی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۱

مکانیک تحلیلی ۲

دکتر مصطفی مهدی پور

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۲

مکانیک کوانتوم ۲

دکتر مصطفی مهدی پور

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۳

فیزیک پلاسما

دکتر مصطفی مهدی پور

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۴

زبان تخصصی

دکتر مظاهر کریمی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۵

تولید انرژی الکتریکی

دکتر مظاهر کریمی

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۶

شیمی معدنی

محدثه پیری

روبیکا

لینک ورود به کانال

۲۷

ریزپزدارنده و زبان اسمبلی

آقای احسان سعیدی شهری

سروش

لینک ورود به کانال

۲۸

 ایجاد بانک اطلاعاتی

آقای محمد خانی

سروش

لینک ورود به کانال

۲۹

برنامه نویسی سیستم

آقای محمد خانی

سروش

لینک ورود به کانال

۳۰

فرآیندهای تصادفی

آقای یاسر سنچولی

سروش

لینک ورود به کانال

۳۱

محاسبات آماری

آقای یاسر سنچولی

سروش

لینک ورود به کانال

۳۲

تکنولوژی شیمیایی

خانم سولماز اوسی

سروش

لینک ورود به کانال

۳۳

گیاه شناسی

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۴

متابولیسم گیاهی

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۵

پروژه کارشناسی

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۶

تشریح و مورفولوژی گیاهی ۲

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۷

فیزیولوژی گیاهی ۲

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۸

سمینار ارشد

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۳۹

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۴۰

رابطه آب، خاک و گیاه

دکتر ابوالفضل دانشور

سروش

لینک ورود به کانال

۴۱

مبانی احتمال رشته ریاضی

دکتر اسماعیل شیرازی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۲

احتمال۱ رشته آمار

دکتر اسماعیل شیرازی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۳

طرح آزمایش ۱

دکتر اسماعیل شیرازی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۴

آمار رسمی

دکتر اسماعیل شیرازی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۵

رگرسیون ۲

دکتر اسماعیل شیرازی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۶

شیمی آلی 1 (کاردانی شیمی آزمایشگاهی)

دکتر اکرم طالقانی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۷

تغذیه و بهداشت (کاردانی شیمی آزمایشگاهی)

دکتر اکرم طالقانی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۸

مواد افزودنی و ویتامین ها (کاردانی شیمی آزمایشگاهی)

دکتر اکرم طالقانی

سروش

لینک ورود به کانال

۴۹

ترکیبات طبیعی ( ارشد شیمی)

دکتر اکرم طالقانی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۰

 

دکتر بابک افشین

سروش

لینک ورود به کانال

۵۱

 سیستماتیک گیاهی ۲

دکتر جمیله پناهی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۲

سیستماتیک‌گیاهی ۳

دکتر جمیله پناهی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۳

اصول رده بندی

دکتر جمیله پناهی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۴

فلور ایران

دکتر جمیله پناهی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۵

گیاه شناسی

دکتر جمیله پناهی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۶

پلانکتون‌ها

دکتر حجت اله جعفریان

سروش

لینک ورود به کانال

۵۷

مبانی جبر

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۸

نظریه گروه‌های متناهی (ارشد ریاضی)

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۵۹

قضیه سیلو

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۶۰

مبانی جبر

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۶۱

گروه‌های متناهی

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۶۲

قضیه سیلو

دکتر حسن خسروی

سروش

لینک ورود به کانال

۶۳

معادلات دیفرانسیل (مهندسی برق)

دکتر سعید شکوه

سروش

لینک ورود به کانال

۶۴

ریاضی ۲ (زیست شناسی) گ۲

دکتر سعید شکوه

سروش

لینک ورود به کانال

۶۵

ریاضی ۲ (زیست شناسی) گ۱

دکتر سعید شکوه

سروش

لینک ورود به کانال

۶۶

 فیزیولوژی جانوری 2

دکتر سکینه علیجانپور

سروش

لینک ورود به کانال

۶۷

فیزیولوژی جانوری 1

دکتر سکینه علیجانپور

سروش

لینک ورود به کانال

۶۸

فیزیولوژی سلول

دکتر سکینه علیجانپور

سروش

لینک ورود به کانال

۶۹

زیست شناسی سلولی مولکولی ۱

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۰

زیست شناسی سلولی مولکولی(۴واحدی)

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۱

زیست شناسی سلول های بنیادی

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۲

ژنتیک مولکولی (زیست مولکولی)

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۳

بیوانفورماتیک (ارشد ژنتیک)

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۴

کشت سلول و بافت (ارشد ژنتیک)

دکتر سهراب بوذرپور

سروش

لینک ورود به کانال

۷۵

آمار مهندسی (کامپیوتر)

دکتر شعبان قلندرآیشی

سروش

لینک ورود به کانال

۷۶

نظریه اطلاع

دکتر عبدالسعید توماج

سروش

لینک ورود به کانال

۷۷

روش‌های چندمتغیره گسسته

دکتر عبدالسعید توماج

سروش

لینک ورود به کانال

۷۸

روش‌های چندمتغیره پیوسته 2

دکتر عبدالسعید توماج

سروش

لینک ورود به کانال

۷۹

آمار ناپارامتری

دکتر عبدالسعید توماج

سروش

لینک ورود به کانال

۸۰

جبر جابجایی ۱

دکتر عبدالناصر بهلکه

سروش

لینک ورود به کانال

۸۱

نظریه حلقه

دکتر عبدالناصر بهلکه

سروش

لینک ورود به کانال

۸۲

جبر

دکتر عبدالناصر بهلکه

سروش

لینک ورود به کانال

۸۳

مبانی ترکیبیات

دکتر عبدالناصر بهلکه

سروش

لینک ورود به کانال

۸۴

قارچ شناسی

دکتر فاختک طلیعی

سروش

لینک ورود به کانال

۸۵

معادلات دیفرانسیل (مهندسی کامپیوتر) - گ ۱

دکتر فاطمه باباکردی

سروش

لینک ورود به کانال

۸۶

معادلات دیفرانسیل (مهندسی کامپیوتر) - گ ۲

دکتر فاطمه باباکردی

سروش

لینک ورود به کانال

۸۷

محاسبات عددی (مهندسی برق)

دکتر فاطمه باباکردی

سروش

لینک ورود به کانال

۸۸

ریاضی کاربردی رشته مهندسی عمران

دکتر فاطمه باباکردی

سروش

لینک ورود به کانال

۸۹

ریاضی مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر

دکتر فاطمه باباکردی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۰

ایمنولوژی

دکتر ماتیا سادات برهانی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۱

باکتری‌شناسی

دکتر ماتیا سادات برهانی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۲

زیست‌شناسی میکروبی

دکتر ماتیا سادات برهانی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۳

فیزیک پایه۲(مهندسی برق)

دکتر مارال آزمونفر

سروش

لینک ورود به کانال

۹۴

بلورشناسی (فیزیک)

دکتر مارال آزمونفر

سروش

لینک ورود به کانال

۹۵

فیزیک (زیست شناسی)

دکتر مارال آزمونفر

سروش

لینک ورود به کانال

۹۶

 

دکتر مجتبی کاشانی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۷

جغرافیای گیاهی (ارشد سیستماتیک)

دکتر مجید محمد اسمعیلی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۸

کاردانی شیمی آزمایشگاهی (ورودی ۹۷)

دکتر مجید مکبر اصفهانی

سروش

لینک ورود به کانال

۹۹

تاسیسات الکتریکی

دکتر محمد فرشاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۰

سیستم‌های انرژی الکتریکی ۲

دکتر محمد فرشاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۱

مدارهای الکتریکی ۱

دکتر محمد فرشاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۲

ماشین‌های الکتریکی ۲

دکتر محمد فرشاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۳

 یاخته شناسی

دکتر محمد فرهنگی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۴

مبانی ریاضی

دکتر محمد فزونی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۵

ریاضی عمومی ۲

دکتر محمد فزونی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۶

مبانی هندسه

دکتر محمد فزونی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۷

بیوشیمی - بیوشیمی ساختار

دکتر محمود صالحی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۸

بیوشیمی متابولیسم

دکتر محمود صالحی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۰۹

بیوفیزیک

دکتر محمود صالحی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۰

شیمی آلی ۱

دکتر مرضیه اکبرزاده

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۱

 

دکتر مهدی شاهینی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۲

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

دکتر مهدی شاهینی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۳

برنامه‌سازی پیشرفته

دکتر مهدی شاهینی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۴

مبانی آنالیز عددی

دکتر مهدی شاهینی

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۵

مبانی تحقیق در عملیات (مهندسی برق)

دکتر نعمت اله تقی نژاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۶

بهینه‌سازی خطی (ریاضی و آمار)

دکتر نعمت اله تقی نژاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۷

جبر خطی برای آمار

دکتر نعمت اله تقی نژاد

سروش

لینک ورود به کانال

۱۱۸

ریاضی عمومی ۲ (آمار)

دکتر نعمت اله تقی نژاد

سروش

لینک ورود به کانال