معاونت دانشجویی، فرهنگی

 

 

نام و نام خانوادگی: اکبر فخیره

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مرتعداری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی

آدرس ایمیل: fakhire@yahoo.com