دانشکده علوم انسانی آزادشهر

نام و نام خانوادگی: خدیجه آقایی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رییس دانشکده علوم انسانی آزادشهر

آدرس ایمیل: aghaee@gonbad.ac.ir

 

مدیریت
  1. مدیریت بازرگانی
  2. مدیریت بیمه
  3. مدیریت صنعتی
مدیریت
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
رستگار, عبدالغنی استادیار مدیریت rastegar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ثنایی پور, هادی استادیار مدیریت کارآفرینی sanaeepour [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کشاورز قرابائی, مهدی استادیار مدیریت صنعتی m.keshavarz [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی