معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی ستاریان

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: اکولوژی و درخت شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی

آدرس ایمیل: sattarian@gonbad.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

سمت: مدیر امور پژوهشی و فناوری

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: علوم گیاهی - اکوفیزیولوژی علف های هرز

مرتبه علمی: استادیار 

آدرس ایمیل: eg.alamdari@gonbad.ac.ir 

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی سیدیان

سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: سازه های آبی

مرتبه علمی: استادیار 

آدرس ایمیل: seyedian@gonbad.ac.ir