ارتباط با ریاست دانشگاه

دریافت انتقادات و پیشنهادات

 

برای ارسال انتقادات و پیشنهادات به ریاست دانشگاه از سامانه سادا بصورت زیر می توانید استفاده کنید .

نکته : مشخصات فرستنده پیام توسط سامانه برای گیرنده قابل مشاهده خواهد بود.

1- ورود به سیستم

2- انتخاب گزینه  کارتابل نامه

3- انتخاب گزینه پیام

4-انتخاب گزینه جدید

5- انتخاب گزینه افزودن گیرنده

6- جستجو با استفاده از نام خانوادگی به عنوان دانشگاه  (با این کار گیرنده ارتباط با ریاست انتخاب می شود) و  انتخاب گزینه انتخاب و بازگشت

7- وارد کردن عنوان و متن پیام و انتخاب گزینه ارسال

با تشکر از توجه شما